επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

HelpCenter FAQ

Πού μπορώ να βρω τα επίπεδα των εκπομπών CO2 των νέων επιβατικών αυτοκινήτων και ημιφορτηγών στην Ευρώπη;

HelpCenter FAQ

Ο ΕΟΠ συλλέγει και δημοσιεύει ανά τακτικά διαστήματα δεδομένα για τα νέα επιβατηγά αυτοκίνητα και τα νέα ημιφορτηγά που έχουν ταξινομηθεί στην Ευρώπη, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/631. Τα δεδομένα κοινοποιούνται από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, την Ισλανδία (από το 2018), τη Νορβηγία (από το 2019) και το Ηνωμένο Βασίλειο προκειμένου να αξιολογηθεί η αποδοτικότητα του νέου στόλου οχημάτων και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, πληροφορίες για τις εκπομπές CO2 και τη μάζα των οχημάτων. 

Η πλατφόρμα CIRCABC της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρέχει κατευθυντήριες γραμμές και πληροφορίες σχετικά με τις εκπομπές CO2 από ελαφρά οχήματα (συμπεριλαμβανομένων των επιβατικών αυτοκινήτων).

Permalinks

Tags

Αρχειοθέτηση
Αρχειοθέτηση Μεταφορές
Ενέργειες Εγγράφων