επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

HelpCenter FAQ

Πώς θα περιοριστούν οι επιπτώσεις που προκαλούν οι υψηλές θερμοκρασίες στην υγεία;

HelpCenter FAQ
Όλοι σχεδόν οι θάνατοι που συσχετίζονται με τις υψηλές θερμοκρασίες μπορούν να προληφθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η παρακολούθηση και η επιτήρηση των απειλών που συνδέονται με το κλίμα, σε συνδυασμό με σχέδια δράσης για τις υψηλές θερμοκρασίες και την υγεία, αλλά και άλλα τοπικά μέτρα, θα μπορούσαν να περιορίσουν αποτελεσματικά τις επιπτώσεις που προκαλούν οι υψηλές θερμοκρασίες στην υγεία.

Στην αναφορά  του ΕΟΠ με τίτλο «Η κλιματική αλλαγή ως απειλή για την υγεία και την ευεξία στην Ευρώπη: οι υψηλές θερμοκρασίες και τα λοιμώδη νοσήματα στο επίκεντρο» εξετάζονται μέτρα για να περιοριστούν οι επιπτώσεις που προκαλούνται στην υγεία από τις υψηλές θερμοκρασίες και τα λοιμώδη νοσήματα στην Ευρώπη. Ο περιορισμός των επιπτώσεων που προκαλούν οι υψηλές θερμοκρασίες στην υγεία επιβάλλει την εφαρμογή πολλών και διαφόρων μεθόδων, όπως μεταξύ άλλων συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, αποτελεσματικά σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των υψηλών θερμοκρασιών στην υγεία, η δημιουργία περισσότερων χώρων πρασίνου και χώρων σκίασης στις πόλεις, ο σχεδιασμός και η κατασκευή κτιρίων με τις κατάλληλες προδιαγραφές, καθώς και η προσαρμογή των ωραρίων και των συνθηκών εργασίας με στόχο τη μείωση της έκθεσης των εργαζομένων. Η καλύτερη προετοιμασία του κλάδου της υγειονομικής περίθαλψης και η ανθεκτικότητα των εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης έναντι των κλιματικών κινδύνων θα διασφαλίσουν ότι τα συστήματα υγείας διαθέτουν την ικανότητα και τη γνώση για να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στην αυξημένη ζήτηση που παρουσιάζει η περίθαλψη και η διάγνωση ασθενών.

Η ΕΕ, μολονότι έχει περιορισμένες αρμοδιότητες στον τομέα της υγείας, μπορεί να υποστηρίξει τα κράτη μέλη διευκολύνοντας την ανάπτυξη και την ανταλλαγή γνώσεων μέσω ερευνητικών προγραμμάτων και ειδικών πρωτοβουλιών όπως το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο κλίματος και υγείας ή η αρχή ετοιμότητας και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης υγειονομικής ανάγκης. Επιπλέον, κανονιστικές προτάσεις, όπως αυτές που αφορούν τις σοβαρές διασυνοριακές απειλές για την υγεία, μπορούν επίσης να ενισχύσουν τον ρόλο της ΕΕ στην ανάπτυξη συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης και στην αντιμετώπιση των απειλών που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή. 

Permalinks

Tags

Αρχειοθέτηση
Αρχειοθέτηση Περιβάλλον και υγεία
Ενέργειες Εγγράφων