επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

HelpCenter FAQ

Πώς συμβάλλει η ΕΕ στην προστασία των φυσικών περιοχών και της βιοποικιλότητας;

HelpCenter FAQ

Σε επίπεδο ΕΕ, η φύση και η βιοποικιλότητα προστατεύονται με αρκετούς νόμους. Οι οδηγίες για τα πτηνά και τους οικότοπους είναι οι πυλώνες της νομοθεσίας της ΕΕ για τη φύση. Επιπλέον, η ΕΕ θέσπισε τη στρατηγική του 2030 για τη βιοποικιλότητα, η οποία αποτελεί συνολικό και φιλόδοξο μακροπρόθεσμο σχέδιο για την προστασία της φύσης και την ανάσχεση της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων. 

Το άρθρο 17 της οδηγίας για τους οικότοπους και το άρθρο 12 της οδηγίας για τα πτηνά ορίζουν ότι τα κράτη μέλη πρέπει να υποβάλλουν εθνικές εκθέσεις για την πορεία εφαρμογής αυτών των οδηγιών. Με βάση αυτά τα δεδομένα, ο ΕΟΠ εκπονεί την έκθεση για την κατάσταση της φύσης και δημοσιεύει όλα τα σχετικά σύνολα δεδομένων σε βάσεις δεδομένων ή σε παρατηρητήρια δεδομένων. 

Το Natura 2000 αποτελεί δίκτυο κεντρικών τόπων αναπαραγωγής και ανάπαυσης σπάνιων και απειλούμενων ειδών και ορισμένων σπάνιων φυσικών οικοτόπων, οι οποίοι προστατεύονται από τις οδηγίες για τα πτηνά και τους οικότοπους. Το δίκτυο εκτείνεται και στις 27 χώρες της ΕΕ, καλύπτοντας τόσο χερσαίες όσο και θαλάσσιες περιοχές, και διασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη επιβίωση των πιο πολύτιμων και απειλούμενων ειδών και οικοτόπων της Ευρώπης. Ο ΕΟΠ συλλέγει πληροφορίες για τις τοποθεσίες Natura 20000, συγκεκριμένα για το μέγεθος των πληθυσμών και την κατάσταση διατήρησης, και παρουσιάζει τις πληροφορίες αυτές, μεταξύ άλλων, στο παρατηρητήριο δεδομένων Natura 2000. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο του ΕΟΠ στις περιοχές Natura 2000 βλέπε εδώ και συμβουλευτείτε τον σχετικό δείκτη.

Permalinks

Ενέργειες Εγγράφων