επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

HelpCenter FAQ

Πώς παρακολουθεί ο ΕΟΠ τις περιβαλλοντικές επιδόσεις του τομέα των μεταφορών;

HelpCenter FAQ

Ο ΕΟΠ εκπονεί ετησίως έκθεση για τις μεταφορές και το περιβάλλον και ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την πρόοδο του τομέα των μεταφορών για την επίτευξη των περιβαλλοντικών και κλιματικών του στόχων. Κάθε χρόνο στην έκθεση αναλύεται διεξοδικά διαφορετικό θέμα για τις μεταφορές και το περιβάλλον. Το ενημερωτικό σημείωμα βασίζεται σε διάφορους σημαντικούς δείκτες, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων περιβαλλοντικών επιδόσεων του τομέα των μεταφορών στα κράτη μέλη του ΕΟΠ. Η τελευταία αξιολόγηση που περιλαμβάνει δείκτες για την πορεία επίτευξης των βασικών στόχων των πολιτικών για τις μεταφορές είναι διαθέσιμη εδώ.

Permalinks

Tags

Αρχειοθέτηση
Αρχειοθέτηση Μεταφορές
Ενέργειες Εγγράφων