επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

HelpCenter FAQ

Πώς μπορούν τα καθαρότερα οχήματα, η φορολογία και τα εναλλακτικά καύσιμα να υποστηρίξουν τις βιώσιμες μεταφορές;

HelpCenter FAQ

Στην Ευρώπη οι μεταφορές αποτελούν βασική πηγή των πιέσεων που ασκούνται στο περιβάλλον, και ιδίως πηγή των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, αερίων ρύπων και θορύβου. Τα συστήματα μεταφορών καταλαμβάνουν επίσης μεγάλες επιφάνειες γης και συμβάλλουν στην αστική εξάπλωση, στον κατακερματισμό των οικοτόπων και στη στεγανοποίηση του εδάφους. Οι οδικές μεταφορές ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για τις εν λόγω δυσμενείς επιπτώσεις. Ως εκ τούτου, η ΕΕ είναι προσηλωμένη στον μακροπρόθεσμο στόχο για την ανάπτυξη ενός συστήματος μεταφορών χωρίς εκπομπές άνθρακα και χωρίς να ρυπαίνει. Τα τεχνικά μέσα και τα οικολογικά κίνητρα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη στρατηγική της ΕΕ για την επίτευξη αυτού του στόχου. Τα μέσα αυτά εκτείνονται από την ενθάρρυνση της χρήσης ηλεκτρικών οχημάτων, ώστε να αντικαταστήσουν τους συμβατικούς κινητήρες καύσης, έως την ενθάρρυνση της χρήσης καυσίμων που παράγονται από ανανεώσιμες πηγές. Οι πρωτοποριακές αυτές μέθοδοι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη μείωση των εκπομπών των ατμοσφαιρικών ρύπων και, ως εκ τούτου, στη μείωση των επιπτώσεων που προκαλούνται στο κλίμα και στην ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. Τα μέσα αυτά μπορούν άλλωστε να συμβάλλουν στην περαιτέρω απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και στην προστασία από την αστάθεια των τιμών πετρελαίου. Η απόδοση κινήτρων για την εισαγωγή αυτών των καθαρών τεχνολογικών συστημάτων στην αγορά, σε συνδυασμό με τη θέσπιση περιβαλλοντικής φορολογίας, αυξάνουν τις θετικές επιπτώσεις αυτών των πρωτοποριακών μεθόδων και δίνουν την αναγκαία ώθηση στην καινοτομία και στην πραγματοποίηση αγορών με γνώμονα το περιβάλλον. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό, παρακαλώ συμβουλευτείτε την ειδική ιστοσελίδα μας σχετικά με τα ηλεκτρικά οχήματα (Electric vehicles), την ενότητα 16.4 της έκθεσης με τίτλο «Ευρωπαϊκό περιβάλλον - κατάσταση και προοπτικές 2020», σχετικά με το σύστημα κινητικότητας· την έκθεση TERM 2018 - Ηλεκτρικά οχήματα από την οπτική του κύκλου ζωής και της κυκλικής οικονομίας· ή το ενημερωτικό μας σημείωμα με τίτλο Τα φορολογικά μέτρα που ενθαρρύνουν τη χρήση των ηλεκτρικών αντί των συμβατικών οχημάτων είναι περισσότερο οικολογικά.

Permalinks

Tags

Αρχειοθέτηση
Αρχειοθέτηση Μεταφορές
Ενέργειες Εγγράφων