επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

HelpCenter FAQ

Πώς μπορούμε να προστατεύσουμε το θαλάσσιο περιβάλλον μας;

HelpCenter FAQ

Το θαλάσσιο περιβάλλον αποτελεί σημαντική πηγή ζωής στη Γη καθώς επιτελεί διάφορες σημαντικές περιβαλλοντικές λειτουργίες. Ωστόσο, οι ωκεανοί και οι θάλασσές μας απειλούνται από την υπεραλίευση, την καταστροφή του θαλάσσιου βυθού, τη υπερφόρτωσή τους με διάφορα θρεπτικά συστατικά και τις ρυπογόνες ουσίες, την εξάπλωση των μη ενδημικών ειδών, τα θαλάσσια απορρίμματα και τις υποβρύχιες ηχητικές οχλήσεις. Αναζητήστε περισσότερες πληροφορίες για τις πιέσεις αυτές και τις σωρευτικές τους επιπτώσεις στις ευρωπαϊκές θάλασσες στην τελευταία τεχνική έκθεση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο εφαρμόζει πολλές πολιτικές και νόμους για το θαλάσσιο περιβάλλον με σκοπό την ανάσχεση των ανωτέρων πιέσεων αλλά έχει επίσης ορίσει θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές. Πρόκειται για γεωγραφικά διακριτές περιοχές για τις οποίες υφίστανται στόχοι σχετικά με την προστασία τους. Ο ΕΟΠ εκπόνησε ειδικό ενημερωτικό σημείωμα για τις εν λόγω θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές. Πλούσια συλλογή θαλάσσιων δεδομένων μπορείτε επίσης να αναζητήσετε στο Σύστημα Θαλάσσιων Πληροφοριών για την Ευρώπη (WISE-Marine). 

Συμβουλευθείτε επίσης την έκθεση του ΕΟΠ Θαλάσσια Μηνύματα II, ειδικά το κεφάλαιο για τις λύσεις.

Permalinks

Ενέργειες Εγγράφων