επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

HelpCenter FAQ

Πώς μπορώ να υποβάλω καταγγελία σε επίπεδο ΕΕ;

HelpCenter FAQ

Σύμφωνα με τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπεύθυνη να διασφαλίζει την ορθή εφαρμογή του δικαίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Κάθε πρόσωπο έχει το δικαίωμα να καταγγείλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα ευρωπαϊκό Κράτος Μέλος για οποιοδήποτε μέτρο θεωρείται μη συμβατό με την κοινοτική νομοθεσία. Ωστόσο, για να κηρυχθεί η καταγγελία παραδεκτή, πρέπει να αφορά παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας από κράτος μέλος. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τις ακόλουθες ιστοσελίδες: Πώς να υποβάλω καταγγελία σε επίπεδο ΕΕ· και Καταγγελίες, αναφορές και άλλες πηγές πληροφοριών για τις παραβιάσεις.

Σημειώστε ότι θα πρέπει πάντα να επικοινωνείτε με τις τοπικές, περιφερειακές και/ή εθνικές αρχές σας σε πρώτο βαθμό.

Permalinks

Ενέργειες Εγγράφων