επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

HelpCenter FAQ

Πώς μπορεί η στρατηγική της Ευρώπης «από το αγρόκτημα στο τραπέζι» να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός φιλικού προς το περιβάλλον συστήματος τροφίμων;

HelpCenter FAQ

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η στρατηγική «από το αγρόκτημα στο τραπέζι» θα συμβάλει στον επανασχεδιασμό των συστημάτων τροφίμων, τα οποία σήμερα ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για τις παγκόσμιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, καταναλώνουν πολλούς φυσικούς πόρους και προκαλούν συχνά απώλεια της βιοποικιλότητας και αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία. Σκοπός αυτής της στρατηγικής είναι να μειωθεί η χρήση των φυτοφαρμάκων, να αντιμετωπιστεί ο ευτροφισμός και η μικροβιακή αντοχή, καθώς και να ενθαρρυνθούν οι βιολογικές καλλιέργειες εντός της ΕΕ. Επίσης, η στρατηγική αυτή αποσκοπεί στη δημιουργία υγιούς συστήματος τροφίμων, στον μετριασμό των επιπτώσεων της γεωργίας για την κλιματική αλλαγή, στην αναστροφή της απώλειας της βιοποικιλότητας και στη δημιουργία δικαιότερων εισοδημάτων για τους εργαζόμενους στον τομέα. Για τη μετάβαση αυτή θα χρησιμοποιηθούν διάφορες συμβουλευτικές υπηρεσίες, χρηματοδοτικά μέσα, ερευνητικά έργα και καινοτόμα μέσα. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό βλέπε το άρθρο του ΕΟΠ με τίτλο Αλλαγή διατροφικών συνηθειών, αλλαγή τοπίων – η γεωργία και τα τρόφιμα στην Ευρώπη.

Permalinks

Tags

Αρχειοθέτηση
Αρχειοθέτηση Γεωργία
Ενέργειες Εγγράφων