επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

HelpCenter FAQ

Πώς μας βοηθούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να επιτύχουμε τους στόχους της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια;

HelpCenter FAQ

Το ευρωπαϊκό σύστημα ενέργειας υφίσταται ραγδαίες αλλαγές  την περίοδο αυτή προκειμένου να οδηγήσει την ΕΕ σε τροχιά «ανθρακικής ουδετερότητας» με γνώμονα τη βιώσιμη και αποδοτική χρήση των πόρων. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας επιτελούν καίριο ρόλο σε αυτή την αλλαγή. Οι προσπάθειες που καταβάλλει η ΕΕ ώστε να διπλασιαστεί το ποσοστό της ανανεώσιμης ενέργειας στην τελική κατανάλωση ενέργειας έχουν ήδη αποδώσει καρπούς· ο όγκος των ορυκτών καυσίμων που χρησιμοποιούνται στην ΕΕ και οι συναφείς εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου έχουν ήδη μειωθεί σημαντικά. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συνέβαλαν επίσης στη μείωση ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων, όπως π.χ. του διοξειδίου του θείου, μολονότι τα αποτελέσματα δεν είναι μόνο θετικά. Παραδείγματος χάρη, στις χώρες στις οποίες αυξήθηκε σημαντικά η καύση βιομάζας από το 2005 και μετά, αυξήθηκαν παράλληλα και οι εκπομπές ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων, όπως π.χ. των αιωρούμενων σωματιδίων. 

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το ενημερωτικό μας σημείωμα με τίτλο  Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ευρώπη: πολύ σημαντική για τους κλιματικούς στόχους αλλά η ατμοσφαιρική ρύπανση χρειάζεται προσοχή. Η έκθεση για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας  παρουσιάζει τις εξελίξεις στα τεχνολογικά συστήματα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που χρησιμοποιούνται για την ηλεκτρική ενέργεια, τη θέρμανση, την ψύξη και τις μεταφορές, καθώς επίσης και τις εξελίξεις σε κάθε χώρα. Επιπλέον, στους πίνακες γραφικής απεικόνισης δεδομένων για τον αντίκτυπο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας παρουσιάζονται εκτιμήσεις για τον αντίκτυπο που είχε από το 2005 και μετά η χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όσον αφορά τα ορυκτά καύσιμα, τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Permalinks

Tags

Αρχειοθέτηση
Αρχειοθέτηση Ενέργεια
Ενέργειες Εγγράφων