επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

HelpCenter FAQ

Ποιος είναι ο ρόλος της βιομηχανίας στη ρύπανση του ατμοσφαιρικού αέρα, του εδάφους και των υδάτων;

HelpCenter FAQ

Οι βιομηχανίες αποτελούν σημαντική πηγή έκλυσης ρύπων στο ευρωπαϊκό περιβάλλον. Ρυπαίνουν όχι μόνο τον αέρα που αναπνέουμε, αλλά και το έδαφος και τα ύδατά μας. Ο ΕΟΠ παρουσιάζει σειρά από βασικούς δείκτες για τη βιομηχανική ρύπανση στην Ευρώπη, οι οποίοι καταδεικνύουν τη σοβαρότητα της ρύπανσης και των σημαντικότερων ρύπων.

Permalinks

Tags

Αρχειοθέτηση
Αρχειοθέτηση Βιομηχανία
Ενέργειες Εγγράφων