επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

HelpCenter FAQ

Ποιος είναι ο αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής στην Ευρώπη;

HelpCenter FAQ

Η θερμοκρασία στην Ευρώπη αυξάνεται με ταχύτερο ρυθμό από ό,τι η μέση θερμοκρασία παγκοσμίως. Η κλιματική αλλαγή είναι σε εξέλιξη και θα ενταθεί στο μέλλον, ακόμα και αν οι παγκόσμιες προσπάθειες για τον περιορισμό των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου αποδειχθούν αποτελεσματικές. Ωστόσο, ο αντίκτυπος θα είναι πολύ λιγότερο σοβαρός αν οι προσπάθειες για τον περιορισμό των εκπομπών συμβάλλουν στη συγκράτηση της αύξησης της θερμοκρασίας σε επίπεδα χαμηλότερα των 2°C (όπως προβλέπεται στη Συμφωνία του Παρισιού). Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, η υπέρβαση αυτού του ορίου θα έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική επιδείνωση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής και των συνεπειών του. 

Τα ακραία καιρικά και επικίνδυνα κλιματικά φαινόμενα όπως ο καύσωνας, οι πλημμύρες και η ξηρασία θα εκδηλώνονται περισσότερο συχνά και με μεγαλύτερη ένταση σε πολλές περιοχές. Η εξέλιξη αυτή θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις στα οικοσυστήματα, στους οικονομικούς τομείς, στην ανθρώπινη υγεία και στην ευημερία. Ως εκ τούτου, για να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι που εγκυμονεί η παγκόσμια κλιματική αλλαγή, πέραν των μέτρων που περιορίζουν τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου, πρέπει να ληφθούν και στοχευμένα μέτρα που θα συμβάλλουν στην προσαρμογή των κοινωνιών στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Η προσαρμογή εξαρτάται από τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιφέρεια και πόλη της Ευρώπης. 

Συμβουλευτείτε τη θεματική ενότητα σχετικά με τον ακραίο καιρό (Extreme weather) και τη συγκεκριμένη πύλη μας σχετικά με τις ακραίες καλοκαιρινές καιρικές συνθήκες (Extreme summer weather). Μπορείτε επίσης να συμβουλευτείτε την διαδικτυακή έκθεσή μας σχετικά με τους μεταβαλλόμενους κλιματικούς κινδύνους της Ευρώπης (Europe’s changing climate hazards) ή τους χάρτες ιστορίας μας για την κλιματική αλλαγή.

Permalinks

Ενέργειες Εγγράφων