επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

HelpCenter FAQ

Ποιοι ρύποι προκαλούν κυρίως την ατμοσφαιρική ρύπανση;

HelpCenter FAQ

Οι οδηγίες για την ποιότητα του αέρα του περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθορίζουν την υποχρεωτική μέτρηση συγκεντρώσεων στην ατμόσφαιρα συγκεκριμένων ρύπων που θεωρείται ότι έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Έχουν θεσπιστεί νομικοί κανόνες (για την ακρίβεια ανώτατα επίπεδα η υπέρβαση των οποίων δεν επιτρέπεται) για τους ακόλουθους ρύπους: διοξείδιο του θείου, οξείδια του αζώτου και διοξείδιο του αζώτου, αιωρούμενα σωματίδια (PM10 και PM2,5), μόλυβδος, βενζόλιο, μονοξείδιο του άνθρακα, όζον, αρσενικό, κάδµιο, νικέλιο και βενζο(a)πυρένιο.

Permalinks

Tags

Αρχειοθέτηση
Αρχειοθέτηση Ατμοσφαιρική ρύπανση
Ενέργειες Εγγράφων