επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

HelpCenter FAQ

Γιατί δεν είναι διαθέσιμα τα περσινά δεδομένα για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου;

HelpCenter FAQ

Τα συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) διαβιβάζουν ετησίως τις απογραφές εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της περιόδου που εκτείνεται από το 1990 έως το τρέχον ημερολογιακό έτος (t) μείον δύο (t-2), επισημαίνοντας τις εκπομπές και απορροφήσεις εντός της εξεταζόμενης περιοχής (για την ακρίβεια τις εκπομπές που σημειώνονται στην επικράτειά τους). Τα τελευταία δεδομένα παρουσιάζονται στο παρατηρητήριο δεδομένων του ΕΟΠ για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Υπάρχουν επίσης ενδεικτικές εκτιμήσεις για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου του έτους (t-1) και προβλέψεις για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι εκπομπές από το ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών με χρονική υστέρηση 1 έτους.

Permalinks

Ενέργειες Εγγράφων