επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

HelpCenter FAQ

Εμπίπτει η περιβαλλοντική νομοθεσία στο πεδίο της αποστολής του ΕΟΠ;

HelpCenter FAQ

Ο ΕΟΠ παράγει γνώση για την κατάσταση και τις τάσεις που αφορούν τον τομέα του περιβάλλοντος στην Ευρώπη. Η δραστηριότητα αυτή συμβάλλει στη βελτίωση του περιβάλλοντος και στην πρόοδο της βιωσιμότητας εντός της Ευρώπης. Ωστόσο, η ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία δεν εμπίπτει στο πεδίο της αποστολής του ΕΟΠ. Ο ΕΟΠ δεν ορίζει ούτε επιβάλλει περιβαλλοντικές πολιτικές και δεν έχει λάβει εντολή να προσφέρει νομική ή τεχνική βοήθεια για καταγγελίες που αφορούν την περιβαλλοντική νομοθεσία. Τέλος, ο ΕΟΠ δεν διαθέτει εξουσίες έρευνας.

Permalinks

Ενέργειες Εγγράφων