další
předchozí
položky

HelpCenter FAQ

Jak mohou čistší vozidla, zdanění a alternativní paliva přispět k dosažení udržitelného sektoru dopravy?

HelpCenter FAQ

Doprava je hlavním zdrojem environmentálních tlaků v Evropě, zejména skleníkových plynů, látek znečišťujících ovzduší a hluku. Zabírá také velké plochy půdy a přispívá k rozrůstání měst, fragmentaci přírodních stanovišť a zakrývání ploch nepropustnými materiály. Za tyto nepříznivé dopady je z velké části odpovědná silniční doprava. EU se tudíž zavázala k dlouhodobému cíli týkajícímu se dekarbonizovaného a neznečišťujícího dopravního systému. Důležitou součástí strategie EU k dosažení tohoto cíle jsou technická řešení a ekologické pobídky. Technická řešení sahají od podpory elektrických vozidel jako alternativ k technologiím konvenčních spalovacích motorů až po podporu pohonných hmot z obnovitelných zdrojů. Tento pokrok hraje důležitou úlohu při snižování emisí do atmosféry, a tím i při snižování jejich dopadů na klima a kvalitu ovzduší. Tato řešení mohou vést rovněž k větší nezávislosti na fosilních palivech a ulevit od nestabilních cen ropy. Pobídky k nabízení těchto čistších technologií na trhu spolu s ekologickým zdaněním zvyšují pozitivní účinky tohoto plnění a poskytují nezbytný impuls pro inovace a nákupy šetrné k životnímu prostředí.

 

Pokud jde o další informace o tomto tématu, viz oddíl 16.4 zprávy „Evropské životní prostředí: stav a výhled 2020“, zpráva o systému mobility; zpráva TERM 2018 – Electric vehicles from life cycle and circular economy perspectives (Elektrická vozidla z hlediska životního cyklu a oběhového hospodářství); nebo naše informační sdělení Fiscal instruments favouring electric over conventional cars are greener (Daňové nástroje upřednostňující elektromobily před konvenčními vozidly jsou ekologičtější)

Permalinks

Značky

Kategorie:
Kategorie: Doprava
Akce dokumentů