следващ
предишен
елементи

HelpCenter FAQ

Защо се нуждаем от устойчива система за мобилност?

HelpCenter FAQ

Понастоящем на транспорта се падат повече от една четвърт от емисиите на парникови газове в ЕС и този дял продължава на нараства, тъй като търсенето в сектора нараства, а емисиите в други сектори намаляват. Поради това преходът към по-устойчива мобилност има извънредно важно значение и предполага, че потребителите трябва да са на първо място и да бъдат обезпечени с по-евтини, достъпни, здравословни и чисти алтернативи. 

На равнище ЕС са предприети няколко ключови действия с цел да бъде насърчено използването на чисти превозни средства и  алтернативни горива, да се улесни преходът към по-устойчиви видове транспорт като железопътния транспорт и вътрешните водни пътища, да се стимулира мултимодалният транспорт — съчетаването на различни видове транспорт в рамките на едно пътуване, и използването на велосипеди, ходенето и използването на обществения транспорт в градските райони. За допълнителна информация вж. раздел 16.4 относно системата за мобилност от доклада  Околната среда в Европа — състояние и перспективи, 2020 г.и нашият брифинг относно железопътния и водния транспорт — най-доброто за нисковъглеродния моторизиран транспорт.

Permalinks

Тагове

категории:
категории: Транспорт
Действия към документ