следващ
предишен
елементи

HelpCenter FAQ

Защо не са достъпни данни за емисиите на парникови газове от предходната година?

HelpCenter FAQ

Страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК) докладват веднъж годишно данните от инвентаризациите на парниковите газове (ПГ) за годините между 1990 г. и текуща календарна година (t) минус две (t-2), за емисиите и поглъщанията в обхванатия район (т.е. за емисиите, които се осъществяват на тяхната територия). Най-новите данни са свободно достъпни в инструмента на ЕАОС за преглед на данни за парниковите газове. Съществуват и приблизителни оценки на емисиите на парникови газове за годината (t-1) и прогнози за емисиите на парникови газове. Освен това данни за емисиите от Европейската схема за търговия с емисии са достъпни за една година назад.

Permalinks

Действия към документ