следващ
предишен
елементи

HelpCenter FAQ

Въздействията на изменението на климата еднакви ли са за всички?

HelpCenter FAQ

В доклада Unequal exposure and unequal impacts: social vulnerability to air pollution, noise and extreme temperatures in Europe („Различна експозиция и различно въздействие: социалната уязвимост на замърсяването на въздуха, шума и екстремните температури в Европа“) ЕАОС показва, че въздействията на екстремните температури не са еднакви за всички. Различните въздействия върху здравето, свързани с изменението на климата, отразяват социално‑-демографските различия в нашето общество. 

  • Възрастните хора, децата и хората със здравословни проблеми обикновено са по-тежко засегнати от високите температури в сравнение с общото население.
  • Групите с по-нисък социално-икономически статус (безработните, хората с ниски доходи или с по-ниско образователно равнище) обикновено са по-неблагоприятно засегнати от опасностите за здравето, свързани с факторите на околната среда, например поради това, че са изложени в голяма степен на въздействието на високи температури в градовете. 

Има също ясно изразени регионални различия по отношение на социалната уязвимост и експозицията на опасностите за здравето, свързани с факторите на околната среда, в Европа.

Permalinks

Действия към документ