следващ
предишен
елементи

HelpCenter FAQ

Различават ли се прогнозите за изменението на климата за отделните региони?

HelpCenter FAQ

Изменението на климата засяга всички региони в Европа, но въздействието на опасности като наводнения и суши върху екосистемите, здравето на човека и обществото се различава за отделните региони. ЕАОС обобщава отделните рискове, както следва: 

За повече примери вж. нашия доклад Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016 („Изменение на климата, въздействия и уязвимост в Европа през 2016 г.“), нашите показатели за въздействията от изменението на климата и нагледните карти за изменението на климата.

Permalinks

Действия към документ