следващ
предишен
елементи

HelpCenter FAQ

По какъв начин по-чистите превозни средства, данъчното облагане и алтернативните горива могат да способстват за изграждане на устойчив транспортен сектор?

HelpCenter FAQ

Транспортът е основен източник на натиск върху околната среда в Европа, и особено на парникови газове, замърсители на въздуха и шум. Освен това той заема големи площи земя и има роля за разрастването на градовете, разпокъсването на местообитанията и запечатването на почвите. Пътното движение причинява голяма част от тези неблагоприятни въздействия. С оглед на това ЕС се е ангажирал с дългосрочната цел за свободна от въглероден диоксид и незамърсяваща транспортна система. Техническите решения и зелените стимули са важна част от стратегията на ЕС за постигане на тази цел. Технологичните решения варират от популяризирането на електрическите превозни средства като алтернатива на традиционните технологии с двигатели с вътрешно горене до насърчаването на използването в транспорта на горива от възобновяеми източници. Тези промени имат важна роля за намаляването на емисиите в атмосферата, а с това и за ограничаването на тяхното въздействие върху климата и качеството на въздуха. Наред с това тези решения могат да обезпечат по-голяма независимост от изкопаемите горива и ограничаване на въздействието на нестабилните цени на петрола. Стимулите за предлагане на тези по-чисти технологии на пазара, съчетани с екологично данъчно облагане, усилват положителните въздействия на тези постижения и осигуряват необходимата мотивация за иновации и съобразени с околната среда решения за закупуване. 

За допълнителна информация по темата вж. Μоля, разгледайте нашата специална уебстраница за електрически превозни средствараздел 16.4 от доклада „Околната среда в Европа — състояние и перспективи, 2020 г.“, относно системите за мобилност; TERM 2018 — Electric vehicles from life cycle and circular economy perspectives („Електрическите превозни средства от гледна точка на жизнения цикъл и кръговата икономика“); или нашата уебстраница с информация на тема Fiscal instruments favouring electric over conventional cars are greener („Фискалните инструменти, които стимулират използването на електрическите за сметка на традиционните автомобили, са по-зелени“).

Permalinks

Тагове

категории:
категории: Транспорт
Действия към документ