следващ
предишен
елементи

HelpCenter FAQ

По какъв начин ЕС помага за защитата на природните зони и биологичното разнообразие?

HelpCenter FAQ

На равнище ЕС природата и биологичното разнообразие са поставени под защита по силата на няколко законодателни акта. Директивите за птиците и местообитанията са основните стълбове на екологичното законодателство на ЕС. Наред с тях ЕС е приел Стратегия за биологичното разнообразие до 2030 г., която представлява обстоен и амбициозен дългосрочен план за опазване на природата и обръщане на процеса на влошаване на състоянието на екосистемите. 

Съгласно член 17 от Директива за местообитанията и член 12 от Директива за птиците държавите членки са длъжни да предоставят национални доклади за напредъка в изпълнението на директивите. Въз основа на тези данни ЕАОС изготвя Доклад за състоянието на природата и публикува всички свързани масиви от данни под формата на бази данни или инструменти за визуализиране на данни. 

Натура 2000 е общоевропейска мрежа, съставена от защитени зони, целяща да осигури дългосрочното оцеляване на застрашени видове и местообитания, които са защитени по силата на директивите за птиците и местообитанията. Тя обхваща зони на сушата и в морето във всичките 27 държави — членки на ЕС, и осигурява дългосрочното оцеляване на най-ценните и застрашени биологични видове и местообитания в Европа. ЕАОС събира информация за обектите по Натура 2000, т.е. за числеността на съответните популации и за техния статут на опазване, която представя в инструмента за визуализиране на данни за Натура 2000, наред с други инструменти. Повече информация за работата на ЕАОС във връзка с Натура 2000 можете да намерите тук, а също можете да използвате данните за съответния показател.

Permalinks

Действия към документ