следващ
предишен
елементи

HelpCenter FAQ

По какъв начин енергията от възобновяеми източници ни помага да реализираме целите на ЕС по отношение на климата и енергетиката?

HelpCenter FAQ

Европейската енергийна система понастоящем е в процес на бързи промени с цел икономиката на ЕС да бъде подготвена за постигане на неутрални въглеродни емисии и да се гарантира устойчиво и ефективно използване на ресурсите. Енергията от възобновяеми източници има определящо значение за тази трансформация. Усилията на ЕС за удвояване на дела на енергията от възобновяеми източници в общото крайно потребление на енергия дадоха плод; количеството на използваните изкопаеми горива и свързаните с тяхното използване емисии на парникови газове бяха намалени значително. Въпреки че енергията от възобновяеми източници допринесе също и за намаляване на количествата на определени замърсители на въздуха като серен диоксид, не всички резултати са положителни. Например в държавите, където изгарянето на биомаса е нараснало значително от 2005 г., емисиите на определени замърсители на въздуха като праховите частици също са нараснали. 

За допълнителна информация вж. нашата уебстраница с информация Renewable energy in Europe: key for climate objectives, but air pollution needs attention („Възобновяемата енергия в Европа: ключ за постигането на целите по отношение на климата, но е необходимо да предприемат мерки във връзка със замърсяването на въздуха“). Докладът относно енергията от възобновяеми източници съдържа данни за актуалните тенденции относно различни технологии за възобновяема енергия, използвани за генериране на електричество, отопление, охлаждане и в транспорта, по държави. Освен това чрез информационния панел за въздействието на енергията от възобновяеми източници са представени оценки на въздействието на енергията от възобновяеми източници върху използването на изкопаеми горива, емисиите на парникови газове (ПГ) и замърсяването на въздуха от 2005 г.

Permalinks

Тагове

категории:
категории: Енергия
Действия към документ