следващ
предишен
елементи

HelpCenter FAQ

Кои замърсители са основните причинители на замърсяване на въздуха?

HelpCenter FAQ

Приетите от Европейския съюз Директиви за качеството на атмосферния въздух съдържат изискване за измерване на концентрациите във въздуха на определен брой замърсители, за които се счита, че оказват значимо въздействие върху здравето на човека и околната среда. Нормативни ограничения (т.е. пределни стойности, които не трябва да се надвишават) са въведени за следните замърсители: серен диоксид, азотни оксиди и азотен диоксид, прахови частици (ПЧ10 и ПЧ2.5), олово, бензен, въглероден оксид, озон, арсен, кадмий, никел и бензо(a)пирен.

Permalinks

Тагове

Действия към документ