следващ
предишен
елементи

HelpCenter FAQ

Какво въздействие са оказали мерките срещу разпространението на коронавируса върху околната среда?

HelpCenter FAQ

Ограничителните и други свързани с тях мерки, въведени от много европейски държави с цел спиране на разпространението на COVID-19, доведоха до внезапно намаляване на икономическите дейности, включително на пътния транспорт в много градове. За да оцени въздействието на този процес върху концентрациите на замърсителите на въздуха, ЕАОС разработи инструмент за визуализиране на данни, който проследява седмичните и месечните средни концентрации на азотен диоксид (NO2) и прахови частици (ФПЧ10 и ФПЧ2.5). 

С цел да гарантира напредъка в усилията за постигане на неутрален по отношение на климата континент и планета, ЕАОС споделя знания и подпомага информиран дебат чрез своя център Светът след коронавируса.

Permalinks

Действия към документ