следващ
предишен
елементи

HelpCenter FAQ

Какво представляват Ф-газовете и защо са вредни?

HelpCenter FAQ

Флуорсъдържащите газове (Ф-газове) са газове с изкуствен произход, които се използват в редица промишлени процеси. Флуорсъдържащите газове се използват често като заместител на вещества, нарушаващи озоновия слой, тъй като те не увреждат озоновия слой в атмосферата. Същевременно флуорсъдържащите газове са вещества с мощно парниково действие, чиито потенциал за затопляне на атмосферата е дори по-висок от този на въглеродния диоксид (CO2). Поради това те допринасят в по-голяма степен за изменението на климата. 

Европейският съюз е приел два законодателни акта за контрол на емисиите на флуорсъдържащи газове, включително флуоровъглеводороди (HFC): Регламента за флуорсъдържащите газове и Директивата за мобилните климатични системи. ЕАОС осъществява принос в тази област, като събира докладвани от дружества данни за производството, вноса, износа, обезвреждането и използването на флуорсъдържащи газове като изходни суровини. Тези данни се публикуват ежегодно в Доклада за флуорсъдържащите парникови газове.

Permalinks

Действия към документ