следващ
предишен
елементи

HelpCenter FAQ

Какво представлява биологичното разнообразие и защо е важно да бъде запазено?

HelpCenter FAQ

С термина „биологично разнообразие“ се обозначават събирателно милиардите уникални живи организми, които обитават Земята, и взаимодействията между тях. Те са жизненоважен елемент от нашия живот, но са под постоянна заплаха. Основните видове натиск, на които е подложено биологичното разнообразие, са промените в начините на земеползване (напр. обезлесяването, интензивното монокултурно земеделие, урбанизацията), пряката експлоатация като лова и прекомерния улов на риба, изменението на климата, замърсяването и инвазивните чужди видове. 

Запазването на биологичното разнообразие има решаващо значение, не само самò по себе си, но и защото ни осигурява напр. чист въздух, прясна вода, почви с добро качество и опрашване на земеделските култури. То ни помага да се борим срещу изменението на климата и да се адаптиране към него, както и за намаляване на въздействието на природните опасности. Следователно неговото намаляване има големи последствия за обществото, икономиката и здравето на човека. 

Европейската информационна система за природата (EUNIS) предоставя ключови данни за биологичните видове, видовете местообитания и определените зони. 

За допълнителна информация вж. Информационната система за биологичното разнообразие в Европа (BISE).

Permalinks

Действия към документ