следващ
предишен
елементи

HelpCenter FAQ

Какви са въздействията от изменението на климата в Европа?

HelpCenter FAQ

Климатът в Европа се затопля с по-бързи темпове от средните показатели за света. Изменението на климата вече се случва и ще се задълбочава в бъдеще, дори ако усилията в световен план за намаляване на емисиите на парникови газове се окажат ефективни. Същевременно последствията няма да са толкова тежки, ако в резултат на мерките за намаляване на емисиите повишаването на температурите в глобален план бъде успешно ограничено до под 2°C (както е предвидено в Парижкото споразумение). Всички сценарии по отношение на емисиите, които надхвърлят тази граница, ще причинят значително по-сериозно изменение на климата и произтичащите от него последствия. 

Екстремните метеорологични условия и свързаните с климата опасни явления като наводнения и суши, ще стават по-чести и интензивни в много региони. Тези процеси ще окажат неблагоприятни въздействия върху екосистемите, икономическите сектори и здравето и благосъстоянието на човека. С оглед на това, за постигането на целта за ограничаване до минимум на рисковете, произтичащи от глобалното изменение на климата, са необходими целенасочени действия за адаптиране към последствията от изменението на климата, съчетани с действия за намаляване на емисиите на парникови газове. Действията за адаптиране трябва да бъдат съобразени с конкретните условия в отделните региони и градове в Европа.

Моля, разгледайте нашата тематична страница и специалния ни портал за екстремни явления. Може да Ви е интересно да се запознаете и с нашия уеб доклад относно променящите се климатични опасности в Европа или картите с истории за изменението на климата.

Permalinks

Действия към документ