следващ
предишен
елементи

HelpCenter FAQ

Какви са резултатите на моята страна по отношение на управлението и предотвратяването на отпадъците, ефективността на ресурсите и кръговата икономика?

HelpCenter FAQ

Прегледайте нашата карта с данни, достъпна на Country profiles on resource efficiency and waste („Профили на държавите относно ефективността на ресурсите и отпадъците“) и показателите на ЕАОС относно отпадъците, за да получите информация за резултатите на вашата страна по отношение на управлението на битовите отпадъци, предотвратяването на отпадъците, ефективността на ресурсите и кръговата икономика.

Permalinks

Действия към документ