следващ
предишен
елементи

HelpCenter FAQ

Какви мерки предприема ЕС във връзка с изменението на климата?

HelpCenter FAQ

ЕС се бори с изменението на климата чрез амбициозни политики, изпълнявани както вътре в Съюза, така и в тясно сътрудничество с международни партньори. ЕС и държавите членки са страни по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК), Протокола от Киото и Парижкото споразумение. ЕС е на път да изпълни своята цел за намаляване на емисиите на парникови газове за 2020 г. и е въвел в действие ключови законодателни актове и мерки, необходими за изпълнението на неговите цели по отношение на климата и енергетиката за 2030 г. Европа си поставя целта до 2050 г. да стане първият неутрален по отношение на климата континент.

Действията по климата са също в центъра на Европейския зелен пакт — амбициозен пакет от мерки, включващи от амбициозно съкращаване на емисиите на парникови газове до инвестиции в авангардни научни изследвания и иновации и мерки за опазване на природната среда на Европа.

Permalinks

Действия към документ