следващ
предишен
елементи

HelpCenter FAQ

Каква е разликата между адаптиране и смекчаване?

HelpCenter FAQ

Адаптиране означава предвиждане на неблагоприятните въздействия от изменението на климата и предприемане на подходящи действия за предотвратяване или ограничаване до минимум на вредите, които могат да настъпят в резултат от него, или за оползотворяване на възможностите, които могат да възникнат. Примерите за мерки за адаптиране включват широкомащабни дейности, свързани с инфраструктурата, например изграждане на съоръжения за защита от повишаването на морското ниво, както и промени на поведението, например намаляване на изхвърлянето на храни от страна на физическите лица. Накратко, адаптирането може да се разглежда като процес на приспособяване към текущите и бъдещите последствия от изменението на климата. 

Смекчаване означава намаляване на тежестта на въздействията от изменението на климата чрез предотвратяване или намаляване на емисиите на парникови газове (ПГ) в атмосферата. Смекчаването се постига или чрез намаляване на източниците на тези газове, например увеличаване на дела на източниците на възобновяема енергия или създаване на по-чиста система за мобилност, или чрез повишаване на съхранението на тези газове, например разширяване на горските масиви. Накратко, смекчаването представлява предприети от хората мерки за намаляване на източниците на емисиите на парникови газове и/или увеличаване на поглътителите на тези газове.

Permalinks

Действия към документ