следващ
предишен
елементи

HelpCenter FAQ

Какъв е делът на емисиите на парникови газове по видове транспорт?

HelpCenter FAQ

Данните за дела на емисиите на парникови газове по видове транспорт са обобщени въз основа на данните за националните емисии, докладвани в изпълнение на Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК) и в рамките на механизма на ЕС за мониторинг на емисиите на парникови газове, и е на разположение по индикатора на ЕАОС „Емисии на парникови газове от транспорта в Европа“.

Permalinks

Тагове

категории:
категории: Транспорт
Действия към документ