следващ
предишен
елементи

HelpCenter FAQ

Как се адаптират хората и градовете към изменението на климата?

HelpCenter FAQ

Изменението на климата вече се случва и ще се задълбочава в бъдеще, дори ако усилията в световен план за намаляване на емисиите се окажат ефективни. Екстремните метеорологични и климатични явления, водещи до опасни явления като наводнения и суши, ще стават по-чести и интензивни в много региони. Тези процеси оказват многобройни неблагоприятни въздействия върху екосистемите, икономическите сектори, здравето и благосъстоянието на човека. Следователно действията за адаптиране към последствията от изменението на климата са от решаващо значение и следва да бъдат съобразени с конкретните условия в отделните части на Европа. Примерите за мерки за адаптиране включват: 

За физическите лица и домакинствата:

  • улавяне на дъждовна вода (напр. за поливане на градини или измиване на автомобили) с цел икономия на питейна вода и намаляване на натиска върху канализационните системи при интензивни валежи;
  • засаждане на дървета, които да хвърлят сянка по време на горещи вълни;
  • изолиране на жилищните сгради с цел да се намали нуждата от охлаждане през лятото (и от отопление през зимата). 

За градовете и местните администрации:

  • увеличаване на зелените площи (напр. с цел ограничаване на ефекта на градския топлинен остров или задържане на дъждовните води при интензивни валежи);
  • адаптиране на строителните норми с оглед на бъдещите климатични условия и екстремни метеорологични условия;
  • изграждане на съоръжения за предпазване от наводнения и повишаване на нивата на повърхностните води, при които е гарантирана защитата от наводнения, включително прилагане на решения, основани на природните фактори, и на подходи, основаващи се на екосистемите, където е възможно. 

За заинтересованите участници от съответните сектори:

  • насърчаване на по-ефективното използване на оскъдните водни ресурси, например чрез повторно използване на пречистени отпадъчни води;
  • разработване на устойчиви на засушаване сортове културни растения;
  • избор на видове дървета и практики в горското стопанство, които са по-малко уязвими на въздействията на бури и пожари;
  • опазване на миграционните коридори, използвани от различни видове. 

За допълнителна информация вж. портала Climate-ADAPT.

Permalinks

Действия към документ