следващ
предишен
елементи

HelpCenter FAQ

Как може стратегията „От фермата до трапезата“ да помогне за изграждане на екологична продоволствена система?

HelpCenter FAQ

Стратегията „От фермата до трапезата“, която е част от Европейския зелен пакт, ще способства за преструктуриране на нашите продоволствени системи, които понастоящем генерират големи количества глобални емисии на парникови газове, поглъщат много природни ресурси и в много случаи водят до загуба на биологично разнообразие и неблагоприятни въздействия върху здравето. Тази стратегия си поставя за цел намаляване на използването на пестициди, преодоляване на проблеми, свързани с прекомерните количества хранителни вещества и антимикробната резистентност, и стимулиране на биологичното земеделие в ЕС. Тя е насочена към създаване на устойчива продоволствена система, смекчаване на въздействията на селското стопанство върху изменението на климата, обръщане на процеса на загуба на биологично разнообразие и генериране на по-справедливи доходи за работещите в сектора. Този преход ще бъде подпомогнат чрез няколко услуги за консултации, както и чрез финансови инструменти и научни изследвания и иновации. 

За повече информация по темата вж. статията на ЕАОС Changing menus, changing landscapes – Agriculture and food in Europe („Промяна на менюто, промяна на пейзажа — селското стопанство и храните в Европа“).

Permalinks

Тагове

категории:
категории: Селско стопанство
Действия към документ