следващ
предишен
елементи

HelpCenter FAQ

Как мога да подам жалба на равнище ЕС?

HelpCenter FAQ

Съгласно Договора за създаване на Европейската общност Европейската комисия е натоварена със задължението да гарантира правилното прилагане на правото на Европейската общност. Всеки може да подаде жалба пред Европейската комисия срещу държава членка във връзка с всяка мярка, която се счита за несъвместима със законодателството на Общността. За да бъде допустима една жалба, тя трябва да е свързана с нарушение на законодателството на Общността от страна на държава членка. За допълнителна информация вж. следните уебстраници: Как да подадете жалба на равнище ЕС; и Жалби, петиции и други източници на информация относно нарушения. 

Обърнете внимание, че първо трябва да се свържете с местните, регионалните и/или националните органи.

Permalinks

Действия към документ