следващ
предишен
елементи

HelpCenter FAQ

Как ЕАОС осъществява мониторинг на екологичните показатели на транспортния сектор?

HelpCenter FAQ

ЕАОС изготвя ежегодно доклада „Транспортът и околната среда“ и уебстраница с информация за напредъка на транспортния сектор към постигането на неговите цели по отношение на околната среда и климата. Всяка година в доклада се помества задълбочен анализ на различна тема, свързана с транспорта и околната среда. Уебстраницата с информация се изготвя въз основа на редица ключови показатели, използвани за проследяване на краткосрочните и дългосрочните екологични показатели на транспортния сектор в държавите, участващи в ЕАОС. Последният TERM доклад относно цифровизацията на транспортната система е достъпен тук. Най-новата оценка,  на база индикатори за постигнатия напредък по отношение на основните цели и задачи на политиката в областта на транспорта, е достъпна тук.

Permalinks

Тагове

категории:
категории: Транспорт
Действия към документ