следващ
предишен
елементи

HelpCenter FAQ

Как да се намали въздействието на горещините върху здравето?

HelpCenter FAQ
Почти всички смъртни случаи, свързани с високи температури, са предотвратими в европейски контекст. Мониторингът и наблюдението на свързаните с климата заплахи, съчетани с планове за действие относно здравето по време на горещини и други мерки на местно равнище, биха имали ефект за намаляване на въздействието на горещините върху здравето.

В доклада на ЕАОС Climate change as a threat to health and well-being in Europe: focus on heat and infectious diseases („Изменението на климата като заплаха за здравето и благосъстоянието в Европа — акцент върху горещините и инфекциозните заболявания“) се разглеждат мерки за намаляване на въздействието на горещините и инфекциозните заболявания върху здравето в Европа. Намаляването на въздействието на горещините върху здравето изисква прилагане на широк спектър от решения, включително системи за ранно предупреждение, ефективни планове за действие относно здравето по време на горещини, създаване на повече зелени и засенчени зони в градовете, подходящо проектиране и строителство на сградите и приспособяване на работното време и условията на труд, така че хората да са изложени в по-малка степен на това въздействие. По-добрата подготвеност на сектора на здравеопазването и устойчивостта на здравните заведения спрямо климатичните опасности ще гарантират, че здравните системи разполагат с капацитет и знания, за да отговорят ефективно на нарастване на търсенето на грижи за пациентите или диагностика. 

Въпреки че разполага с ограничени правомощия в областта на здравеопазването, ЕС може да подпомага държавите членки, като улеснява развиването и споделянето на знания чрез научноизследователски програми и конкретни инициативи като Европейската обсерватория за климата и здравето и Органа за готовност и реакция при извънредни здравни ситуации. Освен това регулаторните предложения, например тези относно сериозните трансгранични здравни заплахи, също могат да засилят ролята на ЕС в разработването на системи за ранно предупреждение и справяне със заплахите, свързани с изменението на климата. 

Permalinks

Тагове

Действия към документ