следващ
предишен
елементи

HelpCenter FAQ

Къде мога да намеря данни за парниковите газове по източници и по държави?

HelpCenter FAQ

Данни за емисиите и поглъщанията на парникови газове (ПГ), докладвани от държавите, участващи в ЕАОС, в изпълнение на Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК) и пред ЕС/ЕАОС в рамките на механизма на ЕС за мониторинг на емисиите на парникови газове (държави — членки на ЕС), са достъпни на уебсайта на инструмента на ЕАОС за визуализиране на данните за емисиите на парникови газове. Този инструмент представя най-новите данни за емисиите, докладвани в рамките на годишните инвентаризации на ПГ, и позволява на потребителите да филтрират изобразяваните данни по държави, сектори, години и ПГ. Пълните данни за инвентаризацията на ПГ, предоставени от Европейския съюз в изпълнение на РКООНИК, на които се основават данните за емисиите, представени чрез този инструмент за визуализиране, са достъпни на интернет страницата на ЕАОС за инвентаризацията на парниковите газове.

Permalinks

Действия към документ