следващ
предишен
елементи

HelpCenter FAQ

Къде мога да намеря актуални статистически данни за отпадъците?

HelpCenter FAQ

Препоръчваме да използвате статистическите данни за отпадъците, публикувани от Евростат, които отразяват най-новите и пълни данни относно отпадъците. ЕАОС поддържа показатели относно рециклирането на отпадъци, генерирането на отпадъци и отклоняването на отпадъци от депата.

Permalinks

Действия към документ