Инвестирайте в „малоструен душ“ за икономия на водата.

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This content has been archived on 21-04-2015, reason: Content not regularly updated
Той разпръскват водата на фини капчици и засилва водната струя, използвайки по-малко вода.
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100