Инвестирайте в „малоструен душ“ за икономия на водата.

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This page was archived on 21-04-2015 with reason: Content not regularly updated
Той разпръскват водата на фини капчици и засилва водната струя, използвайки по-малко вода.
Действия към документ