nästa
föregående
poster

HelpCenter FAQ

Varför är data om utsläpp av växthusgaser från förra året inte tillgängliga?

HelpCenter FAQ

Parterna i Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC) rapporterar årligen om inventeringar av växthusgaser för åren mellan 1990 och innevarande kalenderår (t) minus två år (t-2), för utsläpp och upptag inom de berörda områdena (dvs. utsläpp som äger rum inom deras territorier). De senaste uppgifterna finns tillgängliga på EEA:s växthusgasutsläppsvisare. Skattningar av utsläpp av växthusgaser för år (t-1) och prognoser för utsläpp av växthusgaser finns också. Därtill är utsläppen från EU:s utsläppshandelssystem också tillgängliga med en tidsfördröjning på ett år.

Permalinks

Taggar

Dokumentåtgärder