nästa
föregående
poster

HelpCenter FAQ

Vad behövs för att göra Europas ekonomi mer cirkulär?

HelpCenter FAQ

Genom att göra ekonomin mer cirkulär kan vi minimera utvinningen av naturresurser och avfall, förbättra resurseffektiviteten, minska utsläppen av växthusgaser och andra utsläpp och hjälpa till att bevara den biologiska mångfalden. Europas ekonomi är dock fortfarande till stor del linjär och skulle vinna på ett nytt tankesätt när det gäller utformning, produktion, marknadsföring, användning och återvinning av produkter och material. Detta skulle kräva fler investeringar i lovande innovationer och bättre övervakning av framstegen mot cirkuläritet.

 

EEA har gett ut omkring 20 publikationer i ämnet. Dessa kan bidra till svar och nya tankesätt kring frågan. Se bland annat Paving the way for a circular economy – insights on status and potentials (inte översatt till svenska), The circular economy and the bioeconomy – partners in sustainability (inte översatt till svenska), och Circular by design – Products in the circular economy (inte översatt till svenska).

 

Fler titlar från Europeiska miljöbyråns publikationsdatabas hittar du här: EEA Circular Economy publications.

Permalinks

Taggar

Dokumentåtgärder