Politični okvir

Spremeni jezik
Stran Zadnja sprememba 22.04.2016
V politikah EU se vedno bolj poudarjajo raba virov in odpadki, zlasti v strategiji EU za trajnostni razvoj in Šestem okoljskem akcijskem programu. V Šestem okoljskem akcijskem programu se zahteva „pretrganje vezi med gospodarsko rastjo in rabo virov“. Leta 2007 je bil oblikovan Mednarodni forum za trajnostno upravljanje virov na podlagi sodelovanja med programom Združenih narodov za okolje in Evropsko komisijo.

Skoraj vsaka politika Evropske skupnosti vpliva na rabo in upravljanje naravnih virov. Med najpomembnejšimi so skupna kmetijska politika, skupna ribiška politika, politika regionalnega razvoja ter politike na področju prometa in energije. Trajnostno rabo in upravljanje virov obravnavajo številne medsektorske okoljske strategije, vključno s strategijo za trajnostni razvoj, Šestim okoljskim akcijskim programomin tematskimi strategijami iz leta 2005 o preprečevanju in recikliranju odpadkov in trajnostni rabi naravnih virov.

Sedanja politična razprava kaže potrebo po boljšem vključevanju okoljskih premislekov in premislekov v zvezi z viri na sektorska in druga politična področja. Nekatera izmed nerešenih vprašanj se nanašajo na način ocenjevanja okoljskih vplivov rabe virov, opredelitev tega, katera prednostna področja ali posebni viri morajo biti v središču politične intervencije ter kako si zastaviti cilje in meriti napredek pri trajnostni rabi in upravljanju virov.

Ker se pridobitve v zvezi s tehnično učinkovitostjo pogosto izravnajo s širšo porabo, je malo verjetno, da se lahko zmanjšanje rabe virov in ustvarjanja odpadkov doseže samo s tehnološkimi izboljšavami. Morda bo treba kritično pregledati trajnost sedanjih življenjskih slogov in vzorcev porabe , tehnologijo pa je treba združiti z drugimi političnimi instrumenti

Čeprav se politike EU o virih še vedno razvijajo, se že od sedemdesetih let prejšnjega stoletja postopoma vzpostavljajo politike o odpadkih v EU in posameznih državah članicah EU. Zdajšnja politika EU o odpadkih temelji na „hierarhiji ravnanja z odpadki“. Glavni namen te politike je preprečevanje odpadkov, nato zmanjšanje odlaganja odpadkov z vnovično uporabo, recikliranjem in drugimi postopki predelave odpadkov. To hierarhijo bosta verjetno okrepili spremenjena okvirna direktiva o odpadkih , ki je trenutno v postopku revizije, in tematska strategija o preprečevanju in recikliranju odpadkov.

Glavne dejavnosti obdelave odpadkov urejajo Direktiva o odlagališčih, Direktiva o sežiganju odpadkov in Direktiva o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja. Za nekatere posebne tokove odpadkov, kot so odpadna embalaža, izrabljena vozila ter odpadna električna in elektronska oprema, je bilo načelo hierarhije ravnanja z odpadki preoblikovano, na primer z uvedbo dejanskih ciljev za recikliranje.

Pristop življenjskega cikla pri oblikovanju politike zagotavlja, da se vplivi ocenjujejo od zibelke do groba in da se okoljski vplivi ne zgolj skrijejo tako, da se prepeljejo v različne države ali različne faze proizvodnje ali porabe.

Več informacij:

Evropska agencija za okolje (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Danska
Telefon: +45 3336 7100