volgende
vorige
items

HelpCenter FAQ

Welke vervuilende stoffen zijn de grootste veroorzakers van luchtverontreiniging?

HelpCenter FAQ

Op grond van de EU-richtlijnen inzake luchtkwaliteit moeten de luchtconcentraties worden gemeten van een aantal verontreinigende stoffen die geacht worden aanzienlijke gevolgen te hebben voor de menselijke gezondheid en het milieu. Er zijn wettelijke normen (d.w.z. limieten die niet overschreden mogen worden) vastgesteld voor de volgende verontreinigende stoffen: zwaveldioxide, stikstofoxiden en stikstofdioxide, fijnstof (zowel PM10 als PM2,5), lood, benzeen, koolmonoxide, ozon, arseen, cadmium, nikkel en benzo(a)pyreen.

Permalinks

Tags

gearchiveerd onder:
gearchiveerd onder: Luchtverontreiniging
Documentacties