volgende
vorige
items

HelpCenter FAQ

Welke bijdrage levert hernieuwbare energie aan het bereiken van de klimaat- en energiedoelstellingen van de EU?

HelpCenter FAQ

Het Europese energiesysteem is onderhevig aan grote veranderingen die de weg moeten banen naar een klimaatneutrale economie in de EU en een duurzaam en efficiënt gebruik van hulpbronnen. Hernieuwbare energie zal aan deze transformatie een bijdrage leveren. De inspanningen van de EU om het aandeel hernieuwbare energie in het eindverbruik te verdubbelen hebben vruchten afgeworpen; de hoeveelheid verbruikte fossiele brandstoffen en de bijbehorende broeikasgasemissies zijn aanzienlijk afgenomen. Hoewel hernieuwbare energie ook heeft bijgedragen tot verminderingen in bepaalde luchtverontreinigende stoffen, zoals zwaveldioxide, zijn de resultaten niet allemaal positief. In landen bijvoorbeeld waar het verbranden van biomassa sinds 2005 aanzienlijk is toegenomen, zijn ook de emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen, zoals fijnstof, gestegen.

 

Lees voor meer informatie onze briefing over hernieuwbare energie in Europa en het belang daarvan voor klimaatdoelstellingen, maar ook over de aandacht die aan luchtverontreiniging moet worden geschonken. In het rapport over hernieuwbare energie wordt aandacht besteed aan recente trends die opgang doen bij verschillende technologieën voor hernieuwbare energie op de gebieden elektriciteit, verwarming en koeling en vervoer, waarbij ook per land informatie wordt gegeven. In het dashboard voor het effect van hernieuwbare energie worden ramingen gepresenteerd van het effect dat het verbruik van hernieuwbare energie sinds 2005 heeft op het verbruik van fossiele brandstoffen, broeikasgasemissies en luchtverontreiniging.

Permalinks

Tags

gearchiveerd onder:
gearchiveerd onder: Energie
Documentacties