Energiapolitiikan taustaa

Vaihda kieli
Sivu Viimeksi muokattu 22.04.2016
Viime vuosien poliittiset tapahtumat ovat johtaneet siihen, että energiahuollossa painopiste on siirtynyt toiminnan kestävyyteen ympäristön kannalta, kilpailukykyyn ja toimitusvarmuuteen. Myös käynnissä oleva julkinen keskustelu uusiutuvista energian lähteistä, uusista tekniikoista, energiatehokkuudesta, kasvihuonekaasupäästöistä ja ilmastonmuutoksesta on nostanut energian tärkeälle sijalle politiikassa sekä Euroopassa että maailmanlaajuisesti.

Euroopan komissio ehdotti tammikuussa 2007 kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen tähtäävääyhdennettyä energia- ja ilmastonmuutospakettia. Energiapaketin tavoitteena oli vahvistaa Euroopalle uusi energiapolitiikka, jonka avulla voidaan torjua ilmastonmuutosta ja parantaa EU:n energian toimitusvarmuutta ja kilpailukykyä.

Paketti perustuu kolmeen pääpilariin:

  • Todelliset energian sisämarkkinat.Tavoitteena on antaa energian käyttäjille todellisia valinnanmahdollisuuksia ja käynnistää energiaan tarvittavat valtaisat investoinnit. Kaikki EU:n kansalaiset ovat 1. heinäkuuta 2007 alkaen voineet vapaasti valita sähkön ja kaasun toimittajansa. Euroopan komission on varmistettava reilu ja vahva kilpailu kaikissa jäsenvaltioissa.
  • Vähähiiliseen energiaan siirtymisen nopeuttaminen. Tavoitteena on säilyttää EU:n johtava asema maailmassa uusiutuvan energian käytössä. Tämä edellyttää, että ainakin 20 prosenttia EU:n energiantarpeesta katetaan uusiutuvista energianlähteistä vuoteen 2020 mennessä.
  • Energiatehokkuus. Tavoitteena on säästää 20 prosenttia primäärienergian kulutuksesta vuoteen 2020 mennessä, mikä oli komission tavoite jo aiemmin. Energiapaketissa ehdotetaan myös, että polttoainetta tehokkaasti hyödyntävien ajoneuvojen käyttöä liikenteessä lisätään, laitteita koskevia vaatimuksia kovennetaan ja niiden merkintöjä parannetaan. Lisäksi EU:n olemassa olevien rakennusten energiatehokkuutta on parannettava ja lämmön ja sähkön tuotantoa, siirtoa ja jakelua on tehostettava.

Eurooppa-neuvosto hyväksyi maaliskuussa 2007 suurimman osan näistä ehdotuksista ja sopi toimista, joilla kehitetään kestävä ja yhdennetty eurooppalainen ilmasto- ja energiapolitiikka. Tämän nojalla hyväksytyllä politiikalla on seuraavat kolme tavoitetta:

  • toimitusvarmuuden lisääminen
  • Euroopan yritysten kilpailukyvyn varmistaminen ja kohtuuhintaisen energian saatavuus
  • ympäristön kestävyyden edistäminen ja ilmastonmuutoksen torjunta.

Jotta nämä tavoitteet voitaisiin saavuttaa, maaliskuussa 2007 kokoontunut Eurooppa-neuvosto hyväksyi vuosiksi 2007–2009 kokonaisvaltaisen energiatoimintaohjelman, johon sisältyy ensisijaisia toimia seuraavilla aloilla: kaasun ja sähkön sisämarkkinat, toimitusvarmuus, kansainvälinen energiapolitiikka, energiatehokkuus ja uusiutuvat energiat sekä energiateknologiat.

Tammikuussa 2008 Euroopan komissio esitteli uusia ehdotuksia ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja uusiutuvan energian edistämiseksi, myös jäsenvaltioita laillisesti sitovin tavoittein.

Tilaukset
${kirjaudu} saadaksesi raporttejamme (paperitulosteena ja/tai elektronisesti) ja neljännesvuosittain ilmestyvän e-uutiskirjeen.
Seuraa meitä
 
 
 
 
 
Euroopan ympäristökeskus (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Tanska
Puhelinnumero +45 3336 7100