Energiapoliitika kontekst

Muutke keelt
Lehekülg Viimati muudetud 2016-04-22
Viimaste aastate poliitikasündmused on kallutanud poliitikate põhitähelepanu keskkonnasäästlikkuse, konkurentsivõime ja energiavarustuskindluse poole. Praegune avalik arutelu taastuvenergia allikate, uute tehnoloogiate, energiatõhususe, kasvuhoonegaaside heidete ja kliimamuutuste üle on paigutanud ka energia poliitilise tegevuskava tippu nii Euroopas kui globaalselt.

2007. aasta jaanuaris tegi komisjon kasvuhoonegaaside heidete vähendamist soodustava energia ja kliimamuutuste tervikkava ettepaneku. Energiakava eesmärgiks oli luua Euroopa jaoks uus energiapoliitika kliimamuutustega võitlemiseks ning Euroopa Liidu energiaga varustatuse kindluse ja konkurentsivõime suurendamiseks.

Kava põhineb kolmel peamisel sambal:

  • Tõeline energia siseturg. Selle eesmärgiks on pakkuda energia kasutajatele tegelikke valikuid ja käivitada energiasektoris vajalikud suured investeeringud. Alates 1. juulist 2007 on kõik Euroopa kodanikud saanud endale vabalt valida elektri ja maagaasi tarnija. Euroopa Komisjon peab tagama õiglase ja dünaamilise konkurentsi kõigis liikmesriikides.
  • Kiirendada üleminekut vähese süsinikdioksiidiheitega energiasüsteemide kasutamisele. Eesmärgiks on säilitada Euroopa Liidu juhtiv koht maailmas taastuvenergia valdkonnas; on tehtud ettepanek, et aastaks 2020 peab vähemalt 20% ELi energiast olema saadud taastuvenergia allikatest.
  • Energiatõhusus. Eesmärk kordab komisjoni eelmist eesmärki, säästa aastaks 2020 primaarenergia tarbimiselt 20%. Samuti on tehtud ettepanek transpordis kütusesäästlike sõidukite arvu suurendamise, rangemate standardite ja seadmete parema märgistamise, Euroopa Liidu olemasolevate hoonete energiatõhususe parandamise ning soojuse ja elektri tootmise, edastamise ja jaotamise tõhususe parandamise kohta.

Märtsis 2007 võttis Euroopa Ülemkogu suurema osa neist ettepanekutest vastu ja leppis kokku Euroopa jätkusuutliku ning integreeritud kliima- ja energiapoliitika väljatöötamiseks võetavates sammudes. Selle tulemusena sündinud poliitikal on järgmised kolm eesmärki:

  • energiavarustuse kindluse suurendamine;
  • Euroopa majanduste konkurentsivõime ja taskukohasuse energiavarustuse kättesaadavuse tagamine;
  • keskkonnasäästlikkuse edendamine ja kliimamuutustega võitlemine.

Nende eesmärkide saavutamiseks võttis Euroopa Ülemkogu 2007. aasta märtsis vastu ulatusliku energiat käsitleva tegevuskava ajavahemikuks 2007–2009, mis hõlmab prioriteetseid meetmeid järgmistes valdkondades: maagaasi ja elektri siseturg; energiavarustuse kindlus; rahvusvaheline energiapoliitika; energiatõhusus ja taastuvenergiad; ning energiatehnoloogiad.

2008. aasta jaanuaris esitas Euroopa Komisjon täiendavad ettepanekud kliimamuutuste vastu võitlemiseks ja taastuvenergia edendamiseks, mis sisaldasid liikmesriikide jaoks õiguslikult täitmisele pööratavaid eesmärke.

Tellimused
Loo konto – aruannete (paberil ja/või elektrooniliste) ja kord kvartalis ilmuva e-uudiskirja tellimine.
Jälgige meid
 
 
 
 
 
Euroopa Keskkonnaagentuur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Taani
Telefon: +45 3336 7100