Πλαίσιο πολιτικής

Αλλαγή γλώσσας
Σελίδα Τελευταία τροποποίηση : 22/04/2016
Οι πολιτικές της ΕΕ δίνουν ολοένα και μεγαλύτερη έμφαση στη χρήση πόρων και αποβλήτων, ιδιαίτερα στη στρατηγική της ΕΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη και στο 6ο περιβαλλοντικό πρόγραμμα δράσης (6ΠΠΔ). Το 6ΠΠΔ ζητεί ρητά τον "διαχωρισμό των σχέσεων μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και χρήσης πόρων". Το 2007, συστάθηκε μια διεθνής ομάδα για τη βιώσιμη διαχείριση πόρων μέσω της συνεργασίας μεταξύ του προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σχεδόν κάθε ευρωπαϊκή κοινοτική πολιτική επηρεάζει τη χρήση και διαχείριση των φυσικών πόρων. Μεταξύ των πιο σημαντικών είναι η κοινή αγροτική πολιτική, η κοινή αλιευτική πολιτική, η πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης, και οι πολιτικές μεταφορών και ενέργειας. Διάφορες διατομεακές περιβαλλοντικές στρατηγικές αφορούν τη βιώσιμη χρήση και διαχείριση των πόρων, περιλαμβανόμενης της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης,του 6ου περιβαλλοντικού προγράμματος δράσης και των θεματικών στρατηγικών του 2005 σχετικά με την πρόληψη και ανακύκλωση αποβλήτων και με τη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων.

Ο εν εξελίξει πολιτικός διάλογος καταδεικνύει την ανάγκη για καλύτερη ενσωμάτωση των συνιστωσών που σχετίζονται με το περιβάλλον και τους πόρους στην τομεακή πολιτική και σε άλλους τομείς πολιτικής. Κάποιες από τις ερωτήσεις που εκκρεμούν αφορούν στον τρόπο αποτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον από τη χρήση πόρων, τους τομείς προτεραιότητας ή τους συγκεκριμένους πόρους στους οποίους πρέπει να εστιάσει η παρεμβατική πολιτική, και το πώς να τεθούν στόχοι και να μετρηθεί η πρόοδος για τη βιώσιμη χρήση και διαχείριση των πόρων.

Καθώς τα οφέλη της τεχνικής αποδοτικότητας συχνά αντισταθμίζονται από περισσότερο εκτεταμένη κατανάλωση, είναι απίθανο η χρήση πόρων και η δημιουργία αποβλήτων να μπορέσει να μειωθεί μόνο μέσω τεχνολογικών βελτιώσεων. Η βιωσιμότητα του σημερινού τρόπου ζωής και των προτύπων κατανάλωσης ίσως χρειαστεί να επανεξεταστεί κριτικά και η τεχνολογία πρέπει να συνδυαστεί με άλλα μέσα πολιτικής.

Ενώ οι πολιτικές πόρων της ΕΕ ακόμη εξελίσσονται, οι πολιτικές αποβλήτων στην ΕΕ αλλά και ξεχωριστά στα κράτη μέλη της εφαρμόζονται σταδιακά από τη δεκαετία του 1970. Η σημερινή πολιτική αποβλήτων της ΕΕ βασίζεται στην "ιεράρχηση των αποβλήτων". Η ιεράρχηση στοχεύει στην πρόληψη των αποβλήτων, κι έπειτα στη μείωση της απόρριψης αποβλήτων μέσω της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης και άλλων λειτουργιών ανάκτησης αποβλήτων. Αυτή η ιεράρχηση είναι πιθανόν να ενισχυθεί από την τροποποιημένη οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα η οποία τελεί υπό αναθεώρηση, και από τη θεματική στρατηγική για την πρόληψη και ανακύκλωση των αποβλήτων.

Οι κύριες δραστηριότητες επεξεργασίας αποβλήτων ρυθμίζονται από την οδηγία για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων, την οδηγία για την αποτέφρωση των αποβλήτων και την οδηγία IPPC. Για κάποιες συγκεκριμένες ροές αποβλήτων όπως απόβλητα συσκευασίας, οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους και απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. η αρχή της ιεράρχησης των αποβλήτων έχει τροποποιηθεί, για παράδειγμα από τη θέσπιση συγκεκριμένων στόχων για ανακύκλωση.

Η προσέγγιση του κύκλου ζωής κατά τη χάραξη πολιτικής διασφαλίζει ότι οι επιπτώσεις αποτιμούνται από την αρχή έως το τέλος, και ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις δεν κρύβονται απλά με τη μετακίνησή τους σε διαφορετικές χώρες ή διαφορετικά στάδια παραγωγής ή κατανάλωσης.

Περισσότερες πληροφορίες:

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100