Πλαίσιο ενεργειακής πολιτικής

Αλλαγή γλώσσας
Σελίδα Τελευταία τροποποίηση : 22/04/2016
Οι εκδηλώσεις χάραξης πολιτικής των τελευταίων ετών κινούνται στην κατεύθυνση μιας μετατόπισης του ενδιαφέροντος της πολιτικής προς την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, την ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Ο συνεχιζόμενος δημόσιος διάλογος γύρω από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις νέες τεχνολογίες, την ενεργειακή αποδοτικότητα, τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και την αλλαγή του κλίματος έχει επίσης θέσει τα ενεργειακά ζητήματα στην κορυφή της πολιτικής ημερήσιας διάταξης, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

Τον Ιανουάριο του 2007, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μια ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων σχετικά με την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή για την επίτευξη του στόχου μείωσης των εκπομπών. Η δέσμη μέτρων για την ενέργεια αποσκοπούσε στη θεμελίωση μιας νέας ενεργειακής πολιτικής για την Ευρώπη, με στόχο την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και την προώθηση της ενεργειακής ασφάλειας και ανταγωνιστικότητας της ΕΕ.

Η δέσμη μέτρων βασίζεται σε τρεις κύριους πυλώνες:

  • Μια πραγματική εσωτερική ενεργειακή αγορά. Τούτο αποσκοπεί στο να προσφέρει στους χρήστες της ενέργειας πραγματική δυνατότητα επιλογής και να πυροδοτήσει τις τεράστιες επενδύσεις που απαιτούνται στον ενεργειακό τομέα. Από την 1η Ιουλίου 2007, όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να επιλέγουν ελεύθερα τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου που θα τους εξυπηρετεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να διασφαλίσει την παρουσία δίκαιου και δυναμικού ανταγωνισμού σε όλα τα κράτη μέλη.
  • Επιτάχυνση της μετάβασης στην ενέργεια χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Τούτο αποσκοπεί στη διατήρηση της ηγετικής θέσης που κατέχει η ΕΕ παγκοσμίως ως προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προτείνοντας ότι έως το 2020 τουλάχιστον το 20 % των ενεργειακών αναγκών της ΕΕ θα καλύπτονται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
  • Ενεργειακή αποδοτικότητα. Τούτο αποσκοπεί στην εξοικονόμηση του 20 % της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας έως το 2020, επαναλαμβάνοντας έναν προηγούμενο στόχο της Επιτροπής. Επίσης, στο εν λόγω μέτρο προτείνεται η αύξηση της χρήσης οικονομικών ως προς την κατανάλωση καυσίμων οχημάτων, αυστηρότερα πρότυπα και καλύτερη σήμανση των οικιακών συσκευών, βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των υφιστάμενων κτιρίων στην ΕΕ και βελτίωση της αποδοτικότητας κατά την παραγωγή, μεταφορά και διανομή της θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας.

Τον Μάρτιο του 2007, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποδέχθηκε τις περισσότερες από αυτές τις προτάσεις και συμφώνησε σχετικά με τις απαιτούμενες δράσεις για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης, ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής πολιτικής για την αλλαγή του κλίματος και την ενέργεια. Η πολιτική που προέκυψε επιδιώκει τους εξής τρεις στόχους:

  • Αύξηση της ασφάλειας του εφοδιασμού.
  • Διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών οικονομιών και της διαθεσιμότητας προσιτής οικονομικά ενέργειας.
  • Προώθηση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, τον Μάρτιο του 2007 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε ένα ολοκληρωμένο ενεργειακό πρόγραμμα δράσης για την περίοδο 2007–2009, το οποίο περιλαμβάνει δράσεις προτεραιότητας στους εξής τομείς: εσωτερική αγορά φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, ασφάλεια εφοδιασμού, διεθνής ενεργειακή πολιτική, ενεργειακή αποδοτικότητα και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ενεργειακές τεχνολογίες.

Τον Ιανουάριο του 2008, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε περαιτέρω προτάσεις για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που περιλαμβάνουν και νομικά υποχρεωτικούς στόχους για τα κράτη μέλη.

Συνδρομές
Εγγραφή για να λαμβάνετε τις εκθέσεις μας (σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή) και το τριμηνιαίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο μας.
Ακολουθήστε μας
 
 
 
 
 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100