επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Σύνθετη αναζήτηση

Αλλαγή γλώσσας
Αποδοτική χρήση των πόρων και απόβλητα Τα παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην υπερεκμετάλλευση από τον άνθρωπο των φυσικών πόρων, συμπεριλαμβανομένων των (ορυκτών) καυσίμων, των μεταλλευμάτων, των υδάτων, του εδάφους και της βιοποικιλότητας. Καθίσταται όλο και πιο σαφές ότι το μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης που επικρατεί στην Ευρώπη –το οποίο βασίζεται στην υψηλή χρήση πόρων, στην παραγωγή αποβλήτων και στη ρύπανση– δεν μπορεί να διατηρηθεί μακροπρόθεσμα. Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές και χρειαζόμαστε συνολική επιφάνεια διπλάσια της EE για να καλυφθεί η ζήτηση πόρων. Πολλοί πόροι χρησιμοποιούνται για σύντομο μόνο χρονικό διάστημα ή χάνονται από την οικονομία μέσω της υγειονομικής ταφής ή της υποβαθμιστικής ανακύκλωσής τους (η οποία συνεπάγεται μείωση της ποιότητάς τους κατά τη διάρκεια των εργασιών ανάκτησης). Αυτό επηρεάζει όχι μόνο το περιβάλλον αλλά και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας. Η λύση είναι προφανής αλλά όχι απλή: επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης με λιγότερους φυσικούς πόρους ή, με άλλα λόγια, να κάνουμε περισσότερα με λιγότερα μέσα. Ως εκ τούτου, η βελτίωση της αποδοτικής χρήσης των πόρων αποτελεί βασικό στοιχείο μιας μακροπρόθεσμης περιβαλλοντικής πολιτικής, η οποία αποτυπώνεται σε στρατηγικά έγγραφα όπως το Έβδομο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον (7ο ΠΔΠ), ο Χάρτης Πορείας για μια Αποδοτική, από Πλευράς Πόρων, Ευρώπη και το Σχέδιο Δράσης της ΕΕ για την Κυκλική Οικονομία.