next
previous
items

Data table via SPARQL

Infographics

Data table via SPARQL Published 14 Jun 2016 Last modified 09 Aug 2022

Download this dataset

Dataset preview

(Live Query)

uri title created modified published language translation_of_uri mps_code serial_title description type_uri isbn prod_id
<http://www.eea.europa.eu/pt/sinais-da-aea/sinais-2019/infografia/o-ciclo-de-nutrientes-da-natureza> "O ciclo de nutrientes da natureza"@pt "2019-09-27T09:43:32Z"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime> "2019-12-18T12:20:15Z"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime> "2019-10-18T09:53:15Z"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime> "pt" <http://www.eea.europa.eu/signals/signals-2019-content-list/infographics/agriculture> "" "" "O solo desempenha um papel crucial nos ciclos da natureza, entre os quais o ciclo dos nutrientes, o qual est\u00e1\u000d\nligado \u00e0 quantidade de mat\u00e9ria org\u00e2nica do solo (carbono, azoto e f\u00f3sforo) absorvida e armazenada no solo.\u000d\nOs compostos org\u00e2nicos, como as folhas e as extremidades radiculares, s\u00e3o decompostos em subst\u00e2ncias mais\u000d\nsimples por organismos que vivem no solo antes de poderem ser utilizados pelas plantas. Certas bact\u00e9rias que\u000d\nvivem no solo transformam o azoto atmosf\u00e9rico em azoto mineral, essencial para o crescimento das plantas.\u000d\nOs fertilizantes introduzem azoto e fosfatos para estimular o crescimento vegetal, mas nem toda a quantidade \u00e9\u000d\nabsorvida pelas plantas. O excesso pode entrar nos rios e lagos e afetar a vida destes ecossistemas aqu\u00e1ticos."@pt <http://www.eea.europa.eu/portal_types/Infographic#Infographic> "" "INF-115-pt"
<http://www.eea.europa.eu/pt/sinais-da-aea/sinais-2019/infografia/solos-e-objetivos-de-desenvolvimento> "Solos e objetivos de desenvolvimento sustent\u00e1vel das Na\u00e7\u00f5es Unidas"@pt "2019-09-27T12:43:28Z"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime> "2019-12-18T12:31:47Z"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime> "2019-11-28T13:58:38Z"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime> "pt" <http://www.eea.europa.eu/signals/signals-2019-content-list/infographics/soil-and-united-nations-sustainable> "" "" "Muitos quadros pol\u00edticos globais, incluindo os objetivos de desenvolvimento sustent\u00e1vel (ODS) das Na\u00e7\u00f5es Unidas,\u000d\nabordam direta e indiretamente as terras e o solo. Grande parte destes ODS n\u00e3o pode ser atingida sem solos\u000d\nsaud\u00e1veis e uma utiliza\u00e7\u00e3o sustent\u00e1vel do solo. Apresenta-se em seguida uma panor\u00e2mica dos ODS estreitamente\u000d\nrelacionados com o solo."@pt <http://www.eea.europa.eu/portal_types/Infographic#Infographic> "" "INF-119-pt"
<http://www.eea.europa.eu/hr/signals/eea-signali-2019/graficki-informacije/trenutacno-stanje> "Trenuta\u010dno stanje"@hr "2019-09-27T12:29:12Z"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime> "2020-06-24T19:50:40Z"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime> "2019-10-21T08:57:11Z"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime> "hr" <http://www.eea.europa.eu/signals/signals-2019-content-list/infographics/state-of-play> "" "" "Prekrivenost tla u Europi relativno je stabilna od 2000., pri \u010demu je otprilike 25 % prekriveno obradivim\u000d\nzemlji\u0161tem i trajnim nasadima, 17 % pa\u0161njacima i 34 % \u0161umama. Istodobno, nastavljaju se \u0161iriti gradovi i\u000d\nbetonska infrastruktura, dok se smanjila ukupna povr\u0161ina koja se koristi za poljoprivredu. Iako umjetne povr\u0161ine prekrivaju manje od 5 % \u0161ireg podru\u010dja EEA, ipak je u razdoblju izme\u0111u 2000.\u000d\ni 2018. veliko podru\u010dje postalo nepropusno (prekriveno betonom ili asfaltom). Dobra je vijest da se\u000d\nposljednjih godina smanjila brzina kojom se pove\u0107avaju umjetne povr\u0161ine."@hr <http://www.eea.europa.eu/portal_types/Infographic#Infographic> "" "INF-117-hr"
<http://www.eea.europa.eu/hr/signals/eea-signali-2019/graficki-informacije/ciklus-hranjivih-tvari-u-prirodi> "Ciklus hranjivih tvari u prirodi"@hr "2019-09-27T09:43:32Z"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime> "2019-12-18T12:20:15Z"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime> "2019-10-21T09:01:26Z"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime> "hr" <http://www.eea.europa.eu/signals/signals-2019-content-list/infographics/agriculture> "" "" "Tlo ima va\u017enu ulogu u ciklusima u prirodi, uklju\u010duju\u0107i i ciklus hranjivih tvari, odnosno koli\u010dinu organskih tvari\u000d\nu tlu, tj. ugljika, du\u0161ika i fosfora, koje se apsorbiraju i pohranjuju u tlu. Organizmi koji \u017eive u tlu razgra\u0111uju\u000d\norganske sastojke kao \u0161to su li\u0161\u0107e i vrhovi korijenja na jednostavnije spojeve koje kasnije iskoriste biljke.\u000d\nNeke bakterije u tlu pretvaraju du\u0161ik iz atmosfere u mineralni du\u0161ik, koji je neophodan za rast biljaka.\u000d\nGnojivima se u tlo unose du\u0161ik i fosfati radi poticanja rasta biljaka, ali one ne apsorbiraju njihovu ukupnu\u000d\nkoli\u010dinu. Preostali dio mo\u017ee dospjeti u rijeke i jezera i utjecati na \u017eivot tih vodenih ekosustava."@hr <http://www.eea.europa.eu/portal_types/Infographic#Infographic> "" "INF-115-hr"
<http://www.eea.europa.eu/tr/isaretler/isaretler-2019/infografik/doganin-besin-dongusu> "Do\u011fan\u0131n besin d\u00f6ng\u00fcs\u00fc"@tr "2019-09-27T09:43:32Z"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime> "2019-12-18T12:20:15Z"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime> "2019-10-21T09:51:21Z"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime> "tr" <http://www.eea.europa.eu/signals/signals-2019-content-list/infographics/agriculture> "" "" "Toprak, besin d\u00f6ng\u00fcs\u00fc de dahil olmak \u00fczere do\u011fan\u0131n d\u00f6ng\u00fclerinde \u00f6nemli rol oynar. Besin d\u00f6ng\u00fcs\u00fc, toprakta ne\u000d\nkadar organik maddenin, yani karbon, azot ve fosforun emildi\u011fi ve depoland\u0131\u011f\u0131yla ilgilidir. Yaprak ve k\u00f6k u\u00e7lar\u0131 gibi\u000d\norganik bile\u015fenler, bitkiler taraf\u0131ndan kullan\u0131labilir hale gelmeden \u00f6nce toprakta ya\u015fayan organizmalar taraf\u0131ndan\u000d\ndaha basit bile\u015fenlere ayr\u0131\u015ft\u0131r\u0131l\u0131r. Topraktaki baz\u0131 bakteriler atmosferik azotu, bitkilerin b\u00fcy\u00fcmesi i\u00e7in gerekli olan\u000d\nmineral azota d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcr\u00fcr. G\u00fcbreler, bitkilerin b\u00fcy\u00fcmesini te\u015fvik etmek \u00fczere azot ve fosfat sa\u011flar, ancak bitkiler\u000d\nbunlar\u0131n tamam\u0131n\u0131 emmez. Artan miktar, nehirlere ve g\u00f6llere kar\u0131\u015f\u0131r ve bu su ekosistemlerindeki ya\u015fam\u0131 etkiler."@tr <http://www.eea.europa.eu/portal_types/Infographic#Infographic> "" "INF-115-tr"
<http://www.eea.europa.eu/lv/signali/signali-2018-1/grafikas-informacija/augsne-un-apvienoto-naciju-organizacijas> "Augsne un Apvienoto N\u0101ciju Organiz\u0101cijas Ilgtsp\u0113j\u012bgas att\u012bst\u012bbas m\u0113r\u0137i"@lv "2019-09-27T12:43:28Z"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime> "2019-12-18T12:31:47Z"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime> "2019-11-28T13:48:14Z"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime> "lv" <http://www.eea.europa.eu/signals/signals-2019-content-list/infographics/soil-and-united-nations-sustainable> "" "" "Ar zemi un augsni saist\u012btiem jaut\u0101jumiem uzman\u012bba tie\u0161i un netie\u0161i ir piev\u0113rsta daudz\u0101s glob\u0101l\u0101s politikas sist\u0113m\u0101s,\u000d\ntostarp Apvienoto N\u0101ciju Organiz\u0101cijas Ilgtsp\u0113j\u012bgas att\u012bst\u012bbas m\u0113r\u0137os (IAM). Daudzus no \u0161iem IAM nav iesp\u0113jams\u000d\nsasniegt bez vesel\u012bgas augsnes un ilgtsp\u0113j\u012bgas zemes izmanto\u0161anas. T\u0101l\u0101k tekst\u0101 ir sniegts p\u0101rskats par IAM, kas ir\u000d\ncie\u0161i saist\u012bti ar augsni."@lv <http://www.eea.europa.eu/portal_types/Infographic#Infographic> "" "INF-119-lv"
<http://www.eea.europa.eu/fi/ymparisto-signaalit/signaalit-2019/infografiikat/maapera-ja-yk-n-kestavan> "Maaper\u00e4 ja YK:n kest\u00e4v\u00e4n kehityksen tavoitteet"@fi "2019-09-27T12:43:28Z"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime> "2019-12-18T12:31:47Z"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime> "2019-11-28T13:34:47Z"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime> "fi" <http://www.eea.europa.eu/signals/signals-2019-content-list/infographics/soil-and-united-nations-sustainable> "" "" "Monissa maailmanlaajuisissa toimintakehyksiss\u00e4, my\u00f6s YK:n kest\u00e4v\u00e4n kehityksen tavoitteissa, k\u00e4sitell\u00e4\u00e4n suoraan ja\u000d\nv\u00e4lillisesti maata ja maaper\u00e4\u00e4. Monia kyseisist\u00e4 kest\u00e4v\u00e4n kehityksen tavoitteista ei voida saavuttaa ilman tervett\u00e4\u000d\nmaaper\u00e4\u00e4 ja kest\u00e4v\u00e4\u00e4 maank\u00e4ytt\u00f6\u00e4. J\u00e4ljemp\u00e4n\u00e4 esitet\u00e4\u00e4n katsaus niihin kest\u00e4v\u00e4n kehityksen tavoitteisiin, joilla on\u000d\nvahva yhteys maaper\u00e4\u00e4n."@fi <http://www.eea.europa.eu/portal_types/Infographic#Infographic> "" "INF-119-fi"
<http://www.eea.europa.eu/fi/ymparisto-signaalit/signaalit-2019/infografiikat/maapera-maa-ja-ilmastonmuutos> "Maaper\u00e4, maa ja ilmastonmuutos"@fi "2019-09-27T12:33:26Z"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime> "2020-01-15T08:58:43Z"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime> "2019-10-24T09:28:28Z"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime> "fi" <http://www.eea.europa.eu/signals/signals-2019-content-list/infographics/soil-land-and-climate-change> "" "" "Maaper\u00e4 sis\u00e4lt\u00e4\u00e4 merkitt\u00e4vi\u00e4 m\u00e4\u00e4ri\u00e4 hiilt\u00e4 ja typpe\u00e4, jotka voivat vapautua ilmakeh\u00e4\u00e4n riippuen siit\u00e4, miten maata\u000d\nk\u00e4ytet\u00e4\u00e4n. Metsien kaataminen tai istuttaminen tai ikiroudan sulaminen voi muuttaa kasvihuonekaasup\u00e4\u00e4st\u00f6tasetta\u000d\nsuuntaan tai toiseen. Ilmastonmuutos voi my\u00f6s muuttaa huomattavasti sit\u00e4, mit\u00e4 viljelij\u00e4t voivat tuottaa ja miss\u00e4."@fi <http://www.eea.europa.eu/portal_types/Infographic#Infographic> "" "INF-118-fi"
<http://www.eea.europa.eu/tr/isaretler/aca-isaretler-2020/infografik/kimyasal-risklerde-bilinmeyenler> "Kimyasal risklerde bilinmeyenler"@tr "2020-10-12T13:54:06Z"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime> "2022-01-19T09:23:08Z"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime> "2021-02-04T10:35:26Z"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime> "tr" <http://www.eea.europa.eu/signals/signals-2020/infographics/the-unknown-territory-of-chemical-risks> "" "" "Piyasada pek \u00e7ok kimyasal bulunmaktad\u0131r ve bunlar\u0131n sadece k\u00fc\u00e7\u00fck bir k\u0131sm\u0131 ta\u015f\u0131d\u0131klar\u0131 riskler a\u00e7\u0131s\u0131ndan\u000d\nkapsaml\u0131 bir \u015fekilde incelenmi\u015ftir. Daha az say\u0131da farkl\u0131 kimyasal i\u00e7eren g\u00fcvenli \u00fcr\u00fcnler tasarlamak,\u000d\npotansiyel riskleri azaltman\u0131n bir yoludur."@tr <http://www.eea.europa.eu/portal_types/Infographic#Infographic> "" "INF-155-tr"
<http://www.eea.europa.eu/de/signale/signale-2013/infografiken/auswirkungen-der-luftverschmutzung-auf-die-gesundheit-2> "Auswirkungen der Luftverschmutzung auf die Gesundheit"@de "2013-12-03T10:44:04Z"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime> "2021-11-24T13:10:50Z"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime> "2014-06-13T10:05:00Z"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime> "de" <http://www.eea.europa.eu/signals/signals-2013/infographics/health-impacts-of-air-pollution> "" "" "Luftverschmutzung kann ernsthafte Folgen f\u00fcr die menschliche Gesundheit haben. Kinder und \u00e4ltere Menschen sind besonders gef\u00e4hrdet."@de <http://www.eea.europa.eu/portal_types/Infographic#Infographic> "" "INF-12-de"

Received 1459 rows in 0.267 seconds.


https://www.eea.europa.eu/code/api/infographics/daviz.json

For system integrators

The following info can be used by a system developer / database administrator in order to retrieve this dataset programmatically over the web using a SPARQL client.

Are you new to Linked Data technology? visit http://linkeddata.orghttp://semantic.eea.europa.eu/sparql

PREFIX eea: <http://www.eea.europa.eu/ontologies.rdf#>
PREFIX amp:<http://rdfdata.eionet.europa.eu/amp/ontology/> 
PREFIX prod: <http://www.eea.europa.eu/portal_types/Infographic#>
PREFIX dc: <http://purl.org/dc/terms/>
PREFIX schema: <http://schema.org/>

SELECT DISTINCT 
?subject as ?uri
?title
?created
?modified
?published
lang(?title) as ?language
?translation_of_uri
?mps_code
?serial_title
?description
?type_uri
?isbn
?prod_id
WHERE {
 ?subject a prod:Infographic .
 ?subject dc:title ?title .
 ?subject dc:created ?created .
 ?subject dc:modified ?modified .
 ?subject dc:issued ?published .
 OPTIONAL { ?subject eea:isTranslationOf ?translation_of_uri } .
 OPTIONAL { ?subject amp:managementPlan ?mps_code } .
 OPTIONAL { ?subject prod:serial_title ?serial_title } .
 OPTIONAL { ?subject dc:description ?description } .
 ?subject a ?type_uri .
 FILTER (?type_uri = prod:Infographic)
 OPTIONAL { ?subject prod:isbn ?isbn } .
 OPTIONAL { ?subject schema:productID ?prod_id } .
}


Permalinks

Document Actions